Главная » Адаптация детейРеабилитация адаптация детей инвалидов

Технологии социальной реабилитации и адаптации детей-инвалидов и молодых инвалидов

Соціальна адаптація і реабілітація.

Соціальна реабілітація дітей-інвалідів та молодих інвалідів.


Соціальна адаптація і реабілітація

Соціальна адаптація — пристосування індивіда до умов соціального середовища, формування адекватної системи відносин із соціальними об'єктами, рольова пластичність поведінки, інтеграція особистості у соціальні групи, діяльність щодо освоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового соціального середовища, форм соціальної взаємодії. Адаптація може здійснюватись у формі акомодації (повного підпорядкування вимогам середовища без їх критичного аналізу), конформізму (вимушеного підпорядкування вимогам середовища) та асиміляції (свідомого й добровільного прийняття норм та цінностей середовища на основі особистісної солідарності з ними). Адаптація пов'язана з прийняттям індивідом різних соціальних ролей, адекватним відображенням себе і своїх соціальних зв'язків. Вона відіграє вирішальну роль в соціалізації особистості. Порушенням адаптації вважають асоціальну поведінку, маргінальність, алкоголізм, наркоманію.

Соціальна адаптація — це взаємозумовлений процес пристосування індивіда до соціального середовища і пристосування суспільства до потреб особистості через їх задоволення. Відповідність між рівнем соціальних потреб і рівнем їх задоволення визначає рівень соціальної адаптації.

Виділяють такі компоненти соціальної адаптації: соціально-побутова, економічна, комунікативна, регулятивна і самореалізація.

Соціально-побутова адаптація — пристосування індивіда до нових умов життя, побуту, що передбачає поліпшення його становища, психологічного самопочуття, узгодженість із намірами, інтересами, уподобаннями. Особливо це стосується осіб, які проходять реабілітацію у спеціалізованих закладах, відірвані від сім'ї і звичайного способу життя

Економічна адаптація здійснюється зазвичай в нових соціально-економічних умовах життя і стосується всіх цільових груп населення. У такому випадку держава законодавчо регулює її механізми на різних рівнях соціального захисту населення через надання пільг, субсидій, допомог тощо. У більш вузькому розумінні слова соціальна адаптація здійснюється в умовах безробіття шляхом працевлаштування, перекваліфікації чи підвищення кваліфікації, а також надання допомоги з безробіття, соціально-психологічної підтримки і допомоги. Економічна адаптація залежить від задоволення фізіологічних потреб людей (якісне харчування, одяг тощо).

Комунікативна адаптація зумовлює пристосування індивіда до нових взаємозв'язків і взаємостосунків, розвиток соціальних навичок і умінь, соціальної компетенції. Особливо це стосується позитивної адаптації осіб з адиктивною поведінкою, клієнтів, які зазнали посттравматичного стресу, пережили екзистенційні проблеми тощо. Комунікативна адаптація виявляється ефективною тільки в умовах включення індивіда в нормальне соціальне середовище зі збереженням власної індивідуальності та унікальності. Люди, які зазнали інвалідності, потребують прийняття свого стану і формування активної життєвої позиції, орієнтації на власні збережені можливості й потенціал. Соціальна адаптація необхідна при введенні людини в різні сфери суспільних взаємовідносин, розширенні чисельності контактів, формуванні диференційованої поведінки відповідно до її потреб і особливостей психічного стану.

Регулятивна адаптація пов'язана з життєвими циклами людини, переходом від одного віку до іншого, перебігом різних життєвих подій і змін, що потребують формування нових якостей характеру, рис особистості та вимог до суспільства, яке має забезпечувати гідне існування громадян. Особливо важливою соціальна адаптація виявляється для статево-рольових взаємовідносин і взаємостосунків на різних вікових стадіях життя людини. Регулятивна адаптація пов'язана із задоволенням потреб у безпеці й повазі.

Самореалізація — рівень задоволення духовних потреб особистості, реалізації творчого потенціалу. Соціальна адаптація до нової життєвої ситуації чи умов життя

Психолого-педагогические и медико-социальные проблемы реабилитации детей с ограниченными возможностями

Сегодня в мировом сообществе можно наблюдать переход к культуре достоинства , в которой рассматривается человек с ограниченными возможностями как объект психолого-педагогической, социальной, а также медицинской помощи, ориентированной на улучшение или создание благоприятных условий для самореализации инвалида как личности.

Несомненно, данный подход может быть применим и для России, и это подтверждает тот факт, что реабилитация детей-инвалидов в некоторых регионах дает положительный результат как в социальной защите, так и в образовании.

Согласно данному подходу, социальная адаптация детей-инвалидов включает в себя комплекс медицинских, педагогических, психологических, технических и профессиональных мер, которые направлены на восстановление нарушенных функций организма. Основные задачи этого комплекса мер заключаются в создании предпосылок для вовлечения ребенка-инвалида в общественно-трудовую жизнь, а также в достижении такого состояния, когда ребенок-инвалид способен к выполнению свойственных здоровым детям социальных функций, т.е. к обучению, трудовой деятельности, способности к чтению и письму, коммуникативной способности и т.п.

Упор делается на социальное и психологическое восстановление, поэтому медицинское восстановление не ограничивается только оперативным вмешательством, физиотерапевтическим и медикаментозным воздействием, а оно слагается из многообразных и длительных этапов медицинской, психологической и социальной корреляции.

Нередко дети-инвалиды имеют различные нарушения в поведении и в психике, т.к. они зачастую обделены вниманием родителей, которые не понимают в необходимости ухода за ребенком, в воспитании его как личности, способной взаимодействовать с обществом. В связи с этим, в настоящее время эффективной системой реабилитации и оздоровления детей-инвалидов являются специализированные детские учреждения, которые позволяют использовать традиционные способы терапии и методы психологической коррекции, лечебной педагогики в сочетании с адаптацией детей в коллективе. Но следует отметить, что на сегодняшний день учреждений подобного типа, к сожалению, очень мало.

Следует понимать, что, несмотря на существование большого количества проблем психолого-педагогического и медико-социального характера у детей-инвалидов, разрешить эти проблемы и вопросы невозможно без устранения дискриминации в обществе и без изменения в общественном создании негативного отношения к людям с ограниченными возможностями.

Социальная адаптация детей-инвалидов в условиях реабилитационного центра PROJECT: SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN - INVALIDS IN A REHABILITATION CENTER Текст научной статьи по специальности Народное образование. Педагогика

 • ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ ,
 • СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ,
 • РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ,
 • СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ,
 • ПСИХОГИМНАСТИКА ,
 • ПСИХОДРАМА ,
 • ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ ,
 • ИППОТЕРАПИЯ ,
 • CHILDREN WITH DISABILITIES ,
 • SOCIAL ADAPTATION ,
 • REHABILITATION CENTER ,
 • A SOCIAL PROJECT PSIHOGIMNASTIKI ,
 • PSYCHODRAMA ,
 • LEGO CONSTRUCTION ,
 • HIPPOTHERAPY

Аннотация
научной статьи по народному образованию и педагогике, автор научной работы — Сафаров Т. И. Шмакова И. А.

Дети-инвалиды испытывают множество проблем. Изучив научно-методическую литературу, мы предлагаем свой вариант проекта, в котором отображеныэтапы проведения проекта диагностика основной оценочно-рефлексивный. А также представлены методики адаптации, на наш взгляд, успешно зарекомендовавшие на практике

Abstract 2014 year, VAK speciality — 13.00.00, author — Safarov T. I. Shmakova I. A.

Children with disabilities face many problems. After studying the scientific and methodological literature, we offer a version of the draft, which displays the stages of the project assessment and diagnosis of the primary reflective. Also presented methodology adaptation, in our opinion, successfully proven in practice

Научная статья по специальности Народное образование. Педагогика из научного журнала Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области , Сафаров Т. И. Шмакова И. А.

Скопируйте отформатированную библиографическую ссылку через буфер обмена или перейдите по одной из ссылок для импорта в Менеджер библиографий.

Сафаров Т. И. Шмакова И. А. Социальная адаптация детей-инвалидов в условиях реабилитационного центра // Вестник СМУС74. 2014. №5. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-adaptatsiya-detey-invalidov-v-usloviyah-reabilitatsionnogo-tsentra (дата обращения: 07.07).

Сафаров Т. И. et al. Социальная адаптация детей-инвалидов в условиях реабилитационного центра Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области (2014). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-adaptatsiya-detey-invalidov-v-usloviyah-reabilitatsionnogo-tsentra (дата обращения: 07.07).

Сафаров Т. И. Шмакова И. А. (2014). Социальная адаптация детей-инвалидов в условиях реабилитационного центра. Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-adaptatsiya-detey-invalidov-v-usloviyah-reabilitatsionnogo-tsentra (дата обращения: 07.07).

Скопируйте отформатированную библиографическую ссылку через буфер обмена или перейдите по одной из ссылок для импорта в Менеджер библиографий.

Сафаров Т. И. Шмакова И. А. Социальная адаптация детей-инвалидов в условиях реабилитационного центра // Вестник СМУС74. 2014. №5 С.120-124.

Сафаров Т. И. et al. Социальная адаптация детей-инвалидов в условиях реабилитационного центра Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области (2014).

Сафаров Т. И. Шмакова И. А. (2014). Социальная адаптация детей-инвалидов в условиях реабилитационного центра. Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области

Источники: http://allref.com.ua/ru/skachaty/Tehnologii_social-noiy_reabilitacii_i_adaptacii_deteiy-invalidov_i_molodyh_invalidov, http://paralife.narod.ru/1rehabilitation/reabilitaciya-detey-invalidov.htm, http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-adaptatsiya-detey-invalidov-v-usloviyah-reabilitatsionnogo-tsentra

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения

МЕНЮ

Избранные статьи

Аллергия ребенок 3 мес

17 августа 2010 аллергия на щечках грудного ребенка уже 3 далее...

Мультики голосами животных детей

26 марта 2015 далее...

Запор при кишечной инфекции у детей

Кишечные инфекции Мы живем в симбиозе с многими далее...

Популярные статьи