Главная » Дети дошкольного возрастаОсобенности внимания детей дошкольного возраста курсовая

Особенности внимания детей дошкольного возраста

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ УВАГИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5

1.1. Особливості та функції уваги дитини дошкільного віку. 5

1.2. Види уваги і умови її розвитку у дошкільників. 7

1.3. Розвиток властивостей уваги у дошкільному віці 13

1.4. Шляхи і засоби організування і підтримання уваги дошкільників. 16

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УВАГИ В СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 19

2.1 Процедура та методи дослідження. 19

2.2 Результати вивчення вихідного рівня розвитку уваги у старших дошкільників 22

2.3 Використання ігрових прийомів з метою покращення уваги у старших дошкільників 28

2.4 Аналіз результатів контролюючого етапу експерименту. 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 36

Актуальність дослідження. Одним із напрямків виховного процесу вважається інтелектуальний розвиток дошкільників. У свою чергу цей розвиток неможливий без формування високих параметрів для такого когнітивного процесу як увага.

Увага – це зосередженість на чомусь. Вона пов’язана з інтересами, схильностями, покликанням людини, від її особливостей залежать спостережливість, здатність бачити в предметах чи явищах малопомітні, але суттєві деталі.

У 4-6 років увага дитини стає більш стійкою. Це дає малюкові можливість виконувати під керівництвом дорослого певні завдання. Завдяки розвитку дитячої допитливості, зростанню жаги пізнання увага фіксується на предметі. Так, наприклад, малюк може довго спостерігати за пташками, щоб довідатися, як вони літають, де сплять, які мають домівки. Розвиток властивостей і видів уваги дошкільняти суттєво залежить від вагомості, емоційності, цікавості матеріалу, від характеру діяльності, яку виконуєдитина.

Велике значення для розвитку довільної уваги в дошкільному віці має гра. Під час гри виникає потреба досягати певного результату й координувати свої дії відповідно до завдань, підпорядковувати їх певним правилам, підкорятися вимогам групи. Гра виробляє здатність навмисно зосереджувати увагу на певних предметах, переключати й розподіляти її.

Розвиток уваги дитини залежить від різних змін у її житті, від освоєння нових видів діяльності (ігрової, трудової). У 4-5 роківдитинаскеровує свої дії під впливом дорослого: „Будь уважним!”, „Слухай уважно!”, „Дивись уважно!”. Розвиток довільної уваги пов’язаний із засвоєнням засобів керування нею. Найкращий спосіб стимулювати розвиток уваги в малюка – це підтримувати його допитливість.

Психічний розвиток дитини, формування її когнітивних здібностей неодноразово знаходили своє відображення у психолого-педагогічній літературі. Віковим аспектам розвитку дошкільників присвятили свої праці І.С. Булах, Л.В. Долинська, Т.М. Зелінська О.Л. Кононко, В.С. Мухіна, Л.Ф. Обухова, М.В. Савчин, О.В. Скрипченко та ін. Питаннями розвитку уваги займалися такі науковці як: І.Л. Баскакова, П.Я. Гальперін, Ю.Б. Гіпенрейтер, М.Ф.Добринін, Ю.Б. Дормашєв, С.С. Левітіна, О.М. Леонтьєв, К.К. Платонов, Ю.П. Поваренков, В.Я. Романов, С.Л. Рубінштейн, В.І. Страхов та ін.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з питань розвитку уваги свідчить про те, що дана тема є досить актуальною. Це і обумовило вибір теми даного дослідження – Особливості уваги дітей дошкільного віку .

Об'єкт дослідження . увага у дітей дошкільного віку

Предмет дослідження . психолого-педагогічні умови формування і розвитку уваги старших дошкільників.

Мета дослідження . визначити найбільш ефективні умови розвитку уваги у дітей дошкільного віку.

На досягнення мети дослідження спрямовані наступні завдання .

- Проаналізувати науково-психологічну літературу з проблеми розвитку уваги у дітей дошкільного віку.

- Виявити рівні розвитку уваги у дітей 5-го року життя.

- Дослідити ефективність застосування ігрових завдань для розвитку уваги у дітей старшого дошкільного віку.

- Скласти рекомендації щодо формування довільної уваги у дітей 5-го року життя.

Для виконання завдань дослідження використовувалися наступні методи . загально наукові – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, аналіз наукової літератури з теми дослідження; спеціальні, такі, що використовуються у педагогіці і психології – бесіда, спостереження, аналіз продуктів діяльності, констатуючий експеримент.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Особенности проявления закономерностей внимания у детей дошкольного возраста

Глава 1. Теоретические основы проявления закономерностей внимания у детей дошкольного возраста. 7

1.1 Понятие внимание в психолого-педагогической литературе…………. 7

1.2 Особенности развития внимания у детей дошкольного возраста………..14

1.3 Психологические средства коррекции внимания у детей дошкольного возраста…………………………………………………………. 18

Глава 2. Опытно- экспериментальная работа по изучению закономерностей внимания у детей дошкольного возраста. 25

2.1 Диагностика уровней развития внимания у детей дошкольного возраста…………………………………………………………………………. 25

2.2 Методические рекомендации по развитию внимания у детей дошкольного возраста…………………………………………………………. 29

В. А. Сухомлинский писал: Внимание маленького ребенка это капризное существо. Оно кажется мне пугливой птичкой, которая улетает подальше от гнезда, как только стремишься приблизиться к нему.

Когда же удалось, наконец, поймать птичку, то удержать ее можно только в руках или в клетке. Не ожидай от птички песен, если она чувствует себя узником. Так и внимание маленького ребенка: если ты держишь его как птичку, то она плохой твой помощник.

Проблеме свойств внимания у детей с разными типами темперамента уделяют внимание такие психологи и педагоги, как: В.В. Белоус, П.Я. Гальперин, Ф.Н. Гоноболин, Н.Ф. Добрынин, И.В. Дубровина, О.Ю. Ермолаев, Е.П. Ильин, С.С. Левитина, Р.С. Немов, А.В. Петровский, Т. Рибо, П.В. Симонов и многие другие.

Е.П. Ильин дает понятие о темпераменте и его типах, свойствах внимания и их проявлении при выполнении учебных заданий, об особенностях учета свойств нервной системы и темперамента в процессе развития внимания.

И.В. Дубровина характеризует свойства внимания и особенности их проявления при выполнении учебных заданий, способы развития свойств внимания у детей с разными индивидуально-типологическими особенностями.

Я. Стреляу описывает свойства нервной системы и типологические особенности их проявления, методы и средства развития познавательных процессов у детей с разными типами темперамента.

М.К. Акимова и В.Т. Козлова рассматривают вопросы, касающиеся проявления основных свойств нервной системы в деятельности учащихся, превентивные меры и специальные приемы, которые могут быть использованы педагогами в процессе развития свойств внимания у детей с разными типами темперамента.

Н.Н. Ланге отмечал такое важное, внутренне отличие произвольного внимания, как то, что цель процесса заранее известна субъекту. Иными словами, у него имеется, хотя неполное и бледное, предваряющее знание об объекте внимания.

Особое место занимают также соображения многих авторов о физиологических механизмах переживаемого человеком чувства усилия.

Исследование собственно психологических механизмов произвольного внимания можно датировать работами Л.С. Выготского.

Ряд отечественных психологов (Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.Ф. Добрынин и др.) связывают преобладание непроизвольного внимания с возрастными психологическими особенностями детей дошкольного возраста. Непроизвольное внимание развивается в течение всего дошкольного детства. Н.Ф. Добрынин, А.М. Бардиан и Н.В. Лаврова отмечают, что дальнейшее развитие непроизвольного внимания связано с обогащением интересов.

Внимание важная сторона познавательной деятельности. Воспитателю детского сада необходимо знать особенности его формирования. Внимание, - писал К.Д. Ушинский, - есть та дверь, которую не может миновать ни одно слово ученья, иначе оно не попадет в душу ребенка.

Изучение психолого-педагогической литературы позволило выявить противоречие между необходимостью развития внимания у детей дошкольного возраста, с одной стороны, и недостаточной разработкой психологических средств его коррекции у детей дошкольного возраста.

Выявленное противоречие позволило обозначить проблему исследования, которая состоит в изучении особенностей проявления закономерностей внимания у детей дошкольного возраста.

Объект исследования: закономерности внимания у детей дошкольного возраста.

Предмет исследования: особенности проявления закономерностей внимания у детей дошкольного возраста.

Цель исследования: выявить психологические средства коррекции внимания у детей дошкольного возраста.

Изучив и проанализировав литературу по данной теме, нами была выдвинута следующая гипотеза: предполагаем, что развитие внимания у детей дошкольного возраста будет проходить успешнее при использовании психологических средств: п

младшего дошкольного возраста

Объем курсовой работы составляет 34 страницы, 2 таблицы, 3 рисунка, 14 использованных источников, 5 приложений.

ВНИМАНИЕ, НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ, ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ, ПОСЛЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ, СВОЙСТВА ВНИМАНИЯ, ФУНКЦИИ ВНИМАНИЯ, ГЕНДЕР.

Объект исследования – внимание как психический процесс.

Цель исследования - изучить гендерные особенности внимания детей младшего дошкольного возраста.

- анализ литературы по проблеме исследования;

- эксперимент, включающий методики (1 – н а нахождение сходства и различий картинок; 2 – на понимание нелепиц, несоответствий на картинках; 3 - «Найди и вычеркни» Р.С. Немова) ;

- количественный и качественный анализ эмпирических данных.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что существуют гендерные различия во внимании младших дошкольников.

Практическая значимость нашего исследования заключается в возможности использования полученных эмперических данных на прктике. М атериалы курсовой работы могут служить основой для разработки рекомендаций родителям дошкольников и педагогам дошкольных учреждений по развитию внимания у детей.

Степень научной новизны: выявлены гендерные особенности внимания мальчиков и девочек младшего дошкольного возраста.

Автор подтверждает, что приведённый в работе аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературы и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ………………………. 6

1.1 Понятие внимание, как психологическая проблема…………………6

1.2 Понятие «гендер», как психологическая проблема ……………….12

1.3 Особенности развития внимания младших дошкольников……. 15

1.4 Гендерные особенности развития дошкольников …………..……20

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ…………24

2.1 Характеристика этапов и методов исследования по выявлению гендерных особенностей внимания детей младшего дошкольного возраста…24

2.2 Анализ результатов проведённого исследования……………………26

2.3 Рекомендации по развитию внимания дошкольников……………. 30

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………..34

Если данная работа заинтересовала. то телефон и e-mail на главной странице :):) Успехов в учебе!

Источники: http://allreferat.com.ua/ru/psuhologiya/kursovaya/2237, http://www.studsell.com/view/106635, http://reihorn.narod.ru/govmd.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения

МЕНЮ

Избранные статьи

Сотрясение мозга симптомы у детей 7 лет

Приветствую всех читателей далее...

Кандид капли для детей инструкция

Как применять Кандид от далее...

Если у ребенка температура 37 держится неделю

Естественно, любое повышение температуры у далее...

Популярные статьи