Главная » Дети школьного возрастаПсихолого педагогическая характеристика детей младшего школьного возраста

Психолого-педагогическая характеристика детей младшего школьного возраста

Психолого-педагогічна характеристика дітей молодшого дошкільного віку

Подолання кризи трьох років веде до подальшого розвитку гри. Соціальна ситуація розвитку характеризується тим, що дитина виходить за коло свого сімейного спілкування і встановлює відносини з більш широким світом дорослих і дітей.

Особливого значення набирає сюжетно-рольова гра.

Саме через сюжетно-рольову гру дитина засвоює всю систему людських стосунків (розігруються сюжети взаємин людей, які вона спостерігає в повсякденному житті). Саме через гру можна побачити, що сприйняття дорослих у цей період відбувається насамперед як носіїв суспільних функцій, певних ролей (діти переймають ролі дорослих0. засвоєння соціального досвіду взаємин людей у 3-4 роки йде на емоційному рівні. Це – саме переважно засвоєння, а не моделювання стосунків дорослого світу, тому й сюжети в цей період досить одноманітні: «доньки-матері», «дитячий садок», «лікарня». Зміст ролей, які виконують діти, небагатий: роль лікаря обмежується «трафаретним» вислухуванням хворого, роль матері – колихання дитини. Сама роль досить нестійка і може змінюватися в процесі гри. «вихователька» може з часом перетворитися на «медсестру», «матір» на дитину». Нестійкість обраних на початку гри ролей свідчить про те, що дітям цього віку ще важко підтримувати уявний внутрішній план подій.

Поєднавшись у невеликий колектив і розподіливши ролі, діти надалі вже не цікавляться поведінкою одне одного і грають самі по собі, але епізодично вони можуть обмінятися іграшками, показати щось одне одному, а потім знову граються наодинці.

Гра така може виникати з ініціативи дорослого та самостійно, тобто починатися із власного бажання, задуму дитини. Саме в останньому виді дитина найбільше розвивається розумово та як особистість, бо саме ця гра будується на матеріалі значущих для дитини почуттів і вражень.

Інші види продуктивної діяльності

Образотворча діяльність починає відігравати неабияку роль у цей період

Вона дозволяє більш глибоко пізнавати світ і за допомогою образів, на чуттєвому рівні, відбити своє ставлення до нього, яке ще не усвідомлюється, не виокремлюється в словах. Про це свідчать тематика зображуваного та кольори, які обирає дитина. Інше значення образотворчої діяльності полягає в тому, що в ній формується внутрішній план дій. Проте цей план формується і в процесі конструювання, ліплення. Якщо в дворічному віці дитина супроводжувала свої дії словами, то в 3 роки вона починає випереджати дії. Розвивається попереднє планування, задум, хоча він досить нестійкий, може декілька разів змінюватися і обмежується позначенням окремих предметів.

Під час малювання трирічні діти розташовують окремі зображення хаотично, в них відсутня композиція. Колір предметів не обов’язково відповідає кольору реального предмета.

3-х до 4-х років формується елементарне самообслуговування та праця. Так, дитина може допомагати матері терти моркву, коли та готує їжу. Виникаючи на основі простої цікавості, ці дії поступово вплітаються у більш складні стосунки взаємодопомоги, координації, розподілу обов’язків між дорослими і дитиною. Це, в свою чергу, породжує усвідомлення значення своїх дій для інших, їхньої важливості. Основним тут є те, що дитина готова себе елементарно обслуговувати і засвоїти прості правила культури побуту.

Надалі розвиваються інші види художньої діяльності дитини: музична, художньо-мовленнєва. Молодший дошкільник може порівняти тиху і голосну мелодію, розрізнити

Психолого-педагогическая характеристика младших школьников

October 19, 2013

Психолого-педагогическая характеристика младших школьников – это документ, который должны оформлять учителя в обязательном порядке в сроки, поставленные администрацией школы (чаще всего по окончании ребенком младших классов). Такая характеристика, как правило, составляется по определенному шаблону с учетом основных правил и требований. Если вы молодой учитель и не знаете, как составить характеристику правильно, в этой статье вы сможете найти общие рекомендации и советы, которые непременно вам помогут.

Не следует забывать, что, раскрывая личность ученика, учитель должен наиболее полно описать ее, анализируя поведение школьника. Очень важно, чтобы составитель характеристики опирался на наиболее характерные факты детского поведения и не писал чего-либо безосновательно. Именно фактический материал и веские аргументы в психологических выводах – то, без чего написать такую характеристику невозможно.

То, насколько глубокой будет психолого-педагогическая характеристика младших школьников, зависит от степени определения психологических основ поведения ученика. Учитель должен порекомендовать свои меры педагогического воздействия на поведение ученика, принимая во внимание вышеупомянутые основы.

Как правило, психолого-педагогическая характеристика ребенка пишется в отдельной тонкой тетради или на отдельном листе формата А4. На титульном листе необходимо указать, кто и на кого составил характеристику. Можно также отметить, сколько времени педагог наблюдал за ребенком, а также указать методы, которые были использованы для анализа поведения ученика. Перед началом составления документа учитель может попросить у администрации школы составленную ранее характеристику и использовать ее как образец.

Психолого-педагогическая характеристика ребенка (стиль ее написания) несколько отличается в разных школах, однако в целом в ней содержатся одни и те же пункты. Предлагаем вашему вниманию ориентировочную схему составления документа.

Изначально указывается самая общая информация об ученике (возраст, класс, внешность).

Далее следует описание условий семейного воспитания (данных родителей, их профессий), дается краткая характеристика действий по воспитанию ребенка.

Следующая часть характеристики, пожалуй, является самой объемной. В ней описывается учебная, игровая, трудовая деятельность, а также особенности общения ученика со сверстниками и друзьями. Необходимо обратить внимание на отношение ребенка к учебе и познанию нового, играм, труду и досугу. Описывая общение ребенка, нужно отобразить его характер, особенности круга общения и поведения со взрослыми, сверстниками и младшими детьми, а также представителями противоположного пола.

Далее необходимо описать ученика как члена классного коллектива, его место в классе, репутацию, количество друзей среди одноклассников, характер общения с ними.

В произвольном порядке педагог должен обрисовать личность школьника: его характер, самосознание, способности, темперамент. Поскольку это именно психолого-педагогическая характеристика младших школьников, описываются также такие психологические аспекты, как внимание, восприятие, память, особенности мышления. Оценивается речь школьника, его воображение, чувства и эмоции.

В самом конце характеристики учитель должен сделать общие выводы и написать, соответствует ли уровень психического развития ребенка его возрасту, необходимо ли предпринимать какие-либо меры по коррекции поведения. Отметим, что чем лучше будут описаны все вышеперечисленные особенности, тем качественнее будет психолого-педагогическая характеристика младших школьников, и тем легче педагогу будет работать с учениками в дальнейшем.

Психолого-педагогические особенности младших школьников

Переход к систематическому обучению в школе меняет весь образ жизни ребенка. В детском саду или дома его день был заполнен интересной и разнообразной деятельностью. Теперь ребенок должен по несколько часов в день сидеть на уроках. Он должен быть внимателен к тому, что пишет или рисует учитель, делать все только так, как того требует педагог. До школы ребенок познавал только то, что ему было необходимо в играх или в сложных трудовых операциях. Теперь он познает и то, что неинтересно, но нужно. Учение вносит ряд изменений в понятия, приобретенные до школы, донаучные житейские понятия.

В младшем школьном возрасте отмечается дальнейшее формирование анатомической структуры головного мозга. Мощный стимул его функциональному развитию дает обучение. Так создаются условия для постепенного перехода от предметно-образного к абстрактному, словесно-логическому мышлению. И все-таки учителю нельзя забывать, что младший школьник всюду ищет опору на личный чувственный опыт, собственные впечатления, знания, близкие к жизни. Поэтому крайне важно отбирать объекты непосредственного восприятия, чтобы переводить мысли ребенка к постижению закономерных связей вещей и явлений.

В.А. Сухомлинский рассказывал, как он использовал для оживления мысли и воображения детей общение с природой. Однажды он повел детей вечером наблюдать заход солнца, попросил ребят посмотреть на зеленые кусты, растущие по склону балки, и сказать, что они им напоминают. Одни дети видят зеленые тучки, которые прилепились отдохнуть, другим кажется, что кусты похожи на морские волны, третьим - на муравьиные кучи. А одна девочка сказала, что кусты напоминают ей отару овец, остановившуюся на ночлег.

Дети, особенно в начале младшего школьного возраста, еще отвлекаются от неинтересной для них работы, им трудно сосредоточиться на материале, лишенном непосредственной эмоциональной привлекательности. Учитывая это обстоятельство, нельзя в то же время все обучение строить на

одном интересе, на переживании приятного. Устойчивость внимания, способность к регулированию и произвольной организации действий в учебной деятельности придут к учащимся тем раньше, чем быстрее они поймут и почувствуют, что учение - это труд, требующий серьезного волевого напряжения.

Младшему школьнику свойственна интенсивная двигательная активность, которая в сочетании с недостаточным еще умением управлять своим поведением нередко порождает импульсивность, несдержанность. неорганизованность. Между тем, замечал А.С. Макаренко можно с успехом проводить движение упорядоченное, с торможением, с уважением к соседу, к имуществу и т.д. Нельзя просто запретить двигаться. Надо организовать детскую подвижность, моторику в правильных формах, дать ей разумный выход. В распоряжении учителя - экскурсии и лагеря с палатками и шалашами, катание на лодках и рыбная ловля, совместный труд, туризм. (Баранов, Болотина, Сластенин, 1987)

Новое в образовании:

Понятие и педагогическое значение использования цифровых образовательных ресурсов
Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимается информационный источник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео–, фото– и другую информацию, направленный на реализацию целей и задач современного образования. В одном цифровом образовательном ресурсе могут быт.

Виды экскурсий, условия и технология организации экскурсии как формы наблюдения при обучении естествознанию
Изучение природы нельзя представить себе без непосредственного наблюдения и исследования предметов и явлений природы. Поэтому в практике преподавания естествознания большое место занимают экскурсии в природу. Систематическое проведение экскурсий - необходимое условие формирования естественнонаучных.

Информационная функция
Информационная функция направлена на сбор и обработку информации по проблемам методической работы, на выявление и создание банков данных по актуальным вопросам деятельности учреждения дополнительного образования детей. Требования к информации: актуальность; насыщенность; предельная конкретность; об.

НАВИГАЦИЯ

Источники: http://allref.com.ua/ru/skachaty/Psihologo-pedagogichna_harakteristika_diteiy_molodshogo_doshkil-nogo_viku, http://fb.ru/article/108156/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-mladshih-shkolnikov, http://www.eduinfluence.ru/inehs-546-1.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения

МЕНЮ

Избранные статьи

Дешевое средство от комаров для детей

Средства-репелленты для детей до далее...

Частое кормление новорожденного грудным молоком

Как часто нужно кормить далее...

Препараты вирусной инфекции детей

Вирусная инфекция у ребенка Ваш далее...

Популярные статьи