Главная » Диагностика детейРоль нетрадиционных методов диагностики аномальных детей

Методы диагностики аномальных детей

Психологічна діагностика аномального розвитку дітей - порівняно молода галузь психологічної науки. Вона викликана до життя для вирішення проблем, що виникають на певній стадії розвитку системи навчання або її зміни (вдосконалення).

Психологічна діагностика в області навчання дітей з нормальним психічним розвитком вже давно застосовується для отримання об'єктивних даних про можливості і здібності учнів, про їх досягнення в тому або іншому учбовому предметі і т. д.

При спеціальному навчанні і вивченні контингенту дітей, що не справляються з навчанням в масовій школі, психологічна діагностика набуває особливого значення.

Природжені або придбані в ранньому дитинстві поразки центральної нервової системи порушують психічний розвиток дитини і часто призводять до зниження в тій або іншій мірі його інтелектуальних можливостей.

Передусім це отримання відомостей про рівень інтелектуального і про особливості психічного розвитку дитини при обстеженні дітей на медико-педагогічних комісіях, що має істотне значення для визначення типу учбової установи, найбільш адекватної для навчання дитини.

Друге завдання - це виявлення індивідуально-психологічних особливостей дитини для забезпечення обгрунтованого диференційованого підходу в процесі навчання і виховання. В. И. Лубовский відмічає, що реально це завдання доки вирішується лише як експериментальна в науково-дослідних інститутах.

Третє завдання полягає в оцінці динаміки психічного розвитку дитини з аномальним розвитком, що необхідно для визначення ефективності методів, змісту і засобів навчання. Для цієї мети, на думку В. И. Лубовского, необхідно на початку і у кінці експериментального навчання виробляти виміри яких-небудь проявів психічного розвитку, що краще всього робити методами тестового характеру.

Відомо, що при обстеженні на медико-педагогічних комісіях і консультаціях фахівці стикаються з великими труднощами в оцінці рівня інтелектуального розвитку дитини, особливо якщо з яких-небудь причин можливо лише одноразове обстеження

Найбільші труднощі в діагностиці інтелектуального розвитку представляє розрізнення пограничних станів інтелектуальних порушень, в першу чергу розрізнення затримки психічного розвитку і легкої міри розумової відсталості.

Виділення певної групи учнів, що не справляються з навчанням в загальній школі, зіграло історичне значення в розвитку психологічної діагностики взагалі і діагности аномального розвитку зокрема. Це завдання вирішувалося і як практична, і як дослідницька. Одночасно почали з'являтися і перші психологічні методики, і перші тести. Серед перших дослідників цієї проблеми були психіатри, психологи, учителі.

Французький психіатр Жан Эскироль в 1838 р. виділив з психічних захворювань важку форму розумової відсталості. Жан Итар, як відомо, довів можливість навчання розумово відсталих дітей, а Едуард Сеген, вивчаючи розумово відсталих дітей, розробляв принципи діагностики і створив знамениті дошки Сегена, які широко використовуються досі як діагностичні і коректувальні методики.

Створення усім відомих психологічних тестів Бине-Симона також пов'язано з проблемою відбору розумово відсталих дітей. Ці тести набули широкого поширення у всьому світі, і були перекладені російською мовою в 1911 р. Вони послужили поштовхом для розвитку тестування рівня розумового розвитку, як би ставши початковим матеріалом для створення досконаліших і сучасніших тестів інтелектуального розвитку. Тести Бине-Симона піддавалися різноманітній критиці і в результаті з'явилися деякі вдаліші варіанти: тести Бине-Термен, Станфорт-Бине і інших, які застосовуються і у наш час для дослідження дітей.

Окрім інтелектуальних тестів цієї групи, великого поширення набув дитячий тест Д. Векслера, який має ряд переваг. більша різноманітність завдань і зручніший спосіб обробки результатів, що дозволяє дати не лише кількісну, але і якісну оцінку результатів тестування.

У СРСР в 1920-і рр. спочатку виник гострий інтерес до проблеми тестування і застосування тестів

Раздел III. Нетрадиционные методы диагностики аномальных детей психодиагностика аномальных детей

Древние говорили, что у каждого дефекта есть свое лицо. Дефект глухонемота например, имеет свое лицо; тот, кто долго проработал с глухими детьми, всегда его узнает. У Рафаэля есть картина Ла Мута (немая). Удивительно, как великий художник на картине передал немоту красивой молодой женщины. Умение сурдопсихолога увидеть дефект на лице глухого ребенка позволит ему построить свою работу так, чтобы снять печать немоты с лица ребенка, чтобы этот ребенок начал говорить, мыслить.

Помимо традиционных способов диагностирования аномального ребенка рекомендуются и нетрадиционные методы диагностирования по лицу, языку, губам, глазам, ногтям.

Начиная диагностирование аномального ребенка, следует оценить внешность, физический склад, походку, эмоциональное состояние ребенка, его речь. Особого внимания требуют слухо-речевой аппарат, зрение ребенка. Правильная постановка диагноза, в том числе на основе осмотра, помогает выбрать более эффективные методы работы с аномальным ребенком, способствует улучшению координации его психики, речевой коррекции.

В жизни повсеместно происходит непрерывное взаимодействие между внутренней и внешней средой. Внешняя среда включает в себя космические силы (макрокосм), а внутренние (микрокосм) управляются принципами вата-питта-капха. Основной принцип равновесия внутренних сил, действующих в индивидууме, изменяет диету и жизненные привычки, чтобы противостоять изменениям внешней среды.

Основным условием оздоровления себя и других является понимание трех доша (концепция вата-питта-капха). Вата является принципом движения. То, что двигается, называется вата . Это слово можно перевести как телесный воздух, а последний охарактеризовать как тонкую энергию, управляемую биологическим движе­нием. Это биологический принцип движения в обмене веществ. Вата сформирована из двух элементов - эфира и воздуха.

Вата управляет дыханием, миганием глазных век, движением в мышцах и тканях, пульсацией сердца, теми расширениями и сужениями, движениями цитоплазмы и клеточных мембран, движением одиночных «пульсов нервных клеток. Вата управляет такими чувствами и эмоциями, как страх, тревога, боль, трепет и спазм. Толстая кишка, тазовая впадина, кости, кожа, уши, бедра - местоположения вата. Если в теле избыток вата. он будет скапливаться в этих областях.

Слово питта переводится как огонь, хотя не означает буквально огонь . Огонь свечи или огонь пожара можно видеть, но телесная тепловая энергия питта-доша, проявленная как процесс обмена веществ, невидима. Питта управляет пищеварением, поглощением (всасыванием), растворением, питанием, обменом веществ температурой тела, блеском глаз, а также интеллектом и пониманием. Питта пробуждает гнев, ненависть и зависть. Тонкая кишка желудок, потовые железы, кровь, жир, глаза и кожа - это места питта. Питта формируется из огня и воды.

Капха переводится как биологическая вода. Этот элемент тела сформирован из двух элементов – земли и воды. Капха скрепляет элементы тела, поставляя материал для его физической структуры. Это доша поддерживает сопротивляемость организма. Вода - основная составляющая капха. Она физиологически ответственна за биологическую крепость и прочность тканей тела. Капха смазывает сочленения суставов, увлажняет кожу, помогает заживлению ран, заполняет пространство в теле, дает биологическую крепость, энергию и стабильность, поддерживает хорошую память, иммунитет, дает энергию для сердца и легких. Капха присутствует в грудной клетке, горле, голове, полостях, в носу, во рту, желудке, сочленениях, протоплазме, плазме, жидких выделениях, таких, как слизь. В сфере психики капха отвечает за эмоции, привязанности, она выражена в стремлении к спокойствию, поощрению и любви. Грудная клетка - местонахождение капха.

Равновесие трех доша необходимо для здоровья.

Вата (эфир + воздух).

Пита (огонь + вода).

Капха (вода + земля).

Принципы изучения аномальных детей

Главной задачей психодиагностики нарушений развития является изучение особенностей дефекта ребенка, его структуры и проявления в поведении и деятельности.

Понимание психологических особенностей каждого ребенка, имеющего дефект в развитии, позволяет определить глубокое изучение теоретических основ нарушения, а также проведение комплексной диагностики рассматриваемого явления.

Сущность комплексного подхода к диагностике нарушений развития и отбора детей в специальные детские учреждения заключается в детальном изучении индивидуально-психологических особенностей детей, уровне интеллектуального развития и особенностях когнитивных процессов ребенка - памяти, внимания, мышления, воображения и речи [4].

Основными задачами психологической диагностики является следующее:

- изучение личностных особенностей детей;

- изучение уровня интеллектуального развития ребенка;

- изучение особенностей когнитивных процессов.

Каждому типу нарушенного развития свойственна определенная психологическая структура, включающая следующие компоненты:

- степень выраженности дефекта и его проявления;

- особенности функционирования когнитивных процессов у ребенка.

Нарушения развития у детей могут вызывать разные факторы.

Неблагоприятное воздействие в период внутриутробного развития называется пренатальным, в период родовой деятельности натальным, а после рождения - постнатальным воздействием. Соответственно называются и нарушения. Сочетание внутриутробной и природовой патологии называется перинатальным повреждением.

В основе психомоторного развития лежит генетическая программа, которая реализуется под влиянием различных факторов окружающей среды. Поэтому если ребенок отстает в развитии, прежде всего необходимо учитывать роль наследственных факторов в этом отставании.

Различные неблагоприятные воздействия во внутриутробном периоде развития, во время родов (родовая травма, асфиксия), а также после рождения могут приводить к нарушениям психомоторного развития ребенка.

Психодиагностическое исследование необходимо проводить в непринужденной и комфортной обстановке. Ребенок должен чувствовать себя спокойно, его ничего не должно сковывать и стеснять. Инструкции психолог должен предоставлять четко и последовательно, а при необходимости их повторять. Для определения психолого-педагогического диагноза необходимо проведение комплексной диагностики, которая направлена на изучение уровня интеллектуального развития и когнитивных процессов. Полученные результаты используются при выставлении психолого-педагогического диагноза ребенку.

Также можно обозначить проблемы психодиагностики нарушений развития:

- создание условий для проведения психологической диагностики;

- использование объективных методов и методик изучения особенностей развития ребенка.

- специфика взаимодействия ребенка и психолога в ходе проведения психологической диагностики [2].

К общим положениям психологической диагностики отклонений в развитии детей относятся следующие:

- учет возрастных особенностей детей;

- применение методов и методик, соответствующих возрастным и интеллектуальным особенностям детей.

Специальная психология изучает психологические особенности детей с отклонениями в психофизиологическом развитии, психологические основы диагностики и коррекции этих отклонений и психологические основы обучения и воспитания детей.

Направлениями специальной психологии являются следующие отрасли: психология слепых (тифлопсихология), глухих (сурдопсихология), психология умственно отсталых (олигофренопсихология) людей.

Специальная психология связана с такими областями психологии, как детская, возрастная и педагогическая психология, психофизиология и нейропсихология. Она соприкасается с рядом разделов общей психологии.

М.А. Власова и М.С. Певзнер выделяют следующие группы с отклонениями в развитии:

- Дети с сенсорной неполноценностью (нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата).

- Дети с задержкой психического развития.

- Дети с астеническим или реактивным состоянием и конфликтными переживаниями.

- Дети с психопатоподобными формами поведения.

- Умственно отсталые дети (олигофрены).

- Дети с начальными проявлениями психических заболеваний (шизофрения, истерия, эпилепсия и др.).

1. Специальная психология / В.И. Лубовский, В.Г. Петрова, Т.В. Розанова и др.; под ред. В.И. Лубовского. - 6-е изд. испр. и доп. - М. Академия, 2009. - 560 с. - 20 экз.

2. Основы специальной психологии / Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.; под ред. Л.В. Кузнецовой. - М. Академия, 2009. - 480 с. - 5 экз.

3. Петрова В.Г. Белякова И.В. Кто они, дети с отклонениями в развитии. М. 2010.

4. Сорокин В.М. Практикум по специальной психологии. М. 2005.

5. Усанова О.Н. Специальная психология. учеб.пособие. СПб. Издательский дом «Питер», 2008.

Размещено на Allbest.ru

Источники: http://allref.com.ua/ru/skachaty/Metodi_diagnostiki_anomal-nih_diteiy, http://www.studfiles.ru/preview/5511863/page:10/, http://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65625b2ac69b5c53a89521306d27_0.html

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения

МЕНЮ

Избранные статьи

Геделикс при сухом кашле у детей

Отзыв: Сироп от кашля Krewel Meuselbach далее...

Режим кормления ребенка в 11 месяцев

Рацион питания ребенка далее...

У ребенка аллергия к какому врачу обратиться

Как избавиться от симптомов холодовой аллергии далее...

Популярные статьи